Cortex 2

7115 Przedmioty

Mądra gra, dzięki której gimnastykujesz umysł!

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Regulamin sklepu

48,26 zł
Brutto
Dostawa w ciągu 1 - 4 dni.
Ilość

Zabierz swój mózg na salê gimnastyczn¹ i podejmij wyzwanie, jakim jest rozgrywka w Cortex! Ta szybka i weso³a gra pozwoli Ci wzmocniæ pamiêæ, refleks i logiczne mylenie, jednoczenie daj¹c masê frajdy!   W Cortex 2 od 2 do 6 graczy bêdzie rywalizowaæ ze sob¹, szybko zgaduj¹c odpowiedzi na 8 rodzajów wyzwañ, które rozwijaj¹ ró¿ne funkcje ludzkiego mózgu. Za prawid³owe odpowiedzi otrzymaj¹ czêci uk³adanki, a pierwsza osoba, która zdobêdzie wszystkie 4 czêci i ukoñczy swój obrazek mózgu, zostanie zwyciêzc¹!   Cortex pozwoli Wam rozgrzaæ obie pó³kule mózgu i porz¹dnie go wygimnastykowaæ. To doskona³a gra familijna, która sprawdzi siê te¿ na imprezach, spotkaniach, czy w podró¿y!   Na czym to polega?   Najm³odszy z graczy odwraca górn¹ kartê ze stosu, k³ad¹c j¹ tak, by wszyscy mogli odczytaæ jej treæ. Gdy który z graczy stwierdzi, ¿e zna odpowied, natychmiast zakrywa kartê d³oni¹ i wykrzykuje odpowied! Gdy zabierze rêkê, sprawdzacie, czy mia³ racjê i jeli tak - otrzymuje tê (zakryt¹) kartê przed sob¹. Jeli gracz uzbiera 2 karty o takim samym rewersie, to wymienia je na jedn¹ z 4 czêci uk³adanki. Jeli nie mia³ racji, kartê wtasowujecie do stosu i rozpoczynacie nastêpn¹ rundê. Gracz, który w³anie siê pomyli³ nie mo¿e udzielaæ odpowiedzi przez nastêpn¹ kolejkê!       Osiem zupe³nie nowych rodzajów zadañ!   Wielozadaniowoæ - poka¿ na palcach odpowiedniej rêki wskazan¹ iloæ oczek, jednoczenie wypowiadaj¹c na g³os liczbê, któr¹ wskazuje karta. Spostrzegawczoæ - okrel, jaki kolor ma wyró¿niaj¹cy siê robot. Kwadraty - policz, ile kwadratów potrzeba, aby wype³niæ pust¹ przestrzeñ. Analiza - okrel, jakiego koloru kapsle tworz¹ rz¹d czterech. Wyj¹tek - nazwij kszta³t lub kolor, który pojawia siê wród obrazków tylko raz. Kombinacje - okrel, który kszta³t pasuje do brakuj¹cej przestrzeni w obrazku znajduj¹cym siê na rodku. Wejcie - okrel, które wejcia prowadz¹ do rodka labiryntu. Uwaga! Musisz wymieniæ wszystkie! Wyzwanie - to zadanie specjalne! W rêce gracza trafia karta z faktur¹, któr¹ nale¿y podotykaæ z zamkniêtymi oczami, a nastêpnie okreliæ, jakie przedmiot siê na niej znajduje.   Nagrody i wyró¿nienia przyznane serii Cortex   Seria Cortex zdoby³a presti¿owy tytu³ Zabawka Roku 2017 przyznawany przez portal Zabawkowicz dla najbardziej wartociowych, m¹drych i bezpiecznych zabawek i gier.   Seria otrzyma³a równie¿ wyró¿nienie w XVI edycji konkursu "wiat przyjazny dziecku" organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w 2018 r.   Cortex zosta³ doceniony równie¿ przez firmê Imagination Gaming, czego wynikiem jest zdobyta nagroda Excelled in Schools Award. Nagrody Imagination Gaming przyznawane s¹ grom z ca³ego wiata, które anga¿uj¹ zarówno dzieci, jak i ca³¹ rodzinê, pomagaj¹ rozwijaæ nowe umiejêtnoci kreatywne i spo³eczne.

7115 Przedmioty

Related products

(There are 16 other products in the same category)

Panel Tool

Tak Nie

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password