Dobble Harry Potter

6725 Przedmioty
To tu zaczyna siê magia!
 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Regulamin sklepu

56,31 zł
Brutto
Dostawa w ciągu 1 - 4 dni.
Ilość
Dobble Harry Potter to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku! £¹czy kultowy wiat magii i czarodziejstwa wraz z jedn¹ z najpopularniejszych gier rodzinnych w Polsce. Gracze próbuj¹ dostrzec miêdzy dwiema kartami parê identycznych symboli; ten który znajdzie je pierwszy - zdobywa punkt! W tej wersji Dobble znajdziesz stylizowane wizerunki z kultowego wiata wykreowanego przez J.K. Rowling: Harry'ego Pottera, Hermionê Granger, Rona Weasleya, a tak¿e ró¿d¿ki, stworzenia, herby Hogwartu i wiele innych. Dasz radê odnaleæ je wszystkie?   Ale tu nie ma ¿adnego wspólnego symbolu! Na pewno jest! Mam tu Hedwigê! Ej, ale nie mam, serio!!! Musi byæ! U mnie Harry! Eeeeej!! O patrz, tu jest. Znicz. A u mnie feniks! Ha!   Na czym to polega?   Spójrz na pierwsz¹ kartê, któr¹ trzymasz w rêku oraz na tê, która le¿y na rodku sto³u. Znajd na nich wspólny symbol, nazwij go i szybko pozb¹d siê swojej karty. Teraz nastêpna! Tylko nie zw¹tp, dwie karty zawsze ³¹cz¹ siê dok³adnie jednym symbolem!   W Dobble mo¿na graæ na wiele sposobów, a 5 z nich jest opisanych w instrukcji jako mini-gry. Aby utrudniæ zabawê symbole na kartach bywaj¹ odwrócone i miewaj¹ ró¿ne rozmiary. Same karty s¹ okr¹g³e i kolorowe, a ka¿da z nich ma unikalny zestaw symboli zwi¹zanych ze wiatem Harryego Pottera.   Dlaczego pokochasz tê grê?   Przyjrzyj siê obrazkom, znajd parê, przejd do kolejnej karty. Wydaje siê proste, prawda? Ale pary nie s¹ tak oczywiste: obrazki na kartach s¹ ró¿nej wielkoci, odwrócone, a przede wszystkim otoczone zupe³nie innymi grafikami, co potrafi zmyliæ nawet najbardziej spostrzegawczych graczy!   ¯adna inna gra nie rozrusza towarzystwa tak jak Dobble. ¯adna nie jest tak prosta i nie daje tyle zabawy w ci¹gu tych kilku minut! Rozgrywka jest bardzo szybka, emocjonuj¹ca, a przy stole du¿o siê dzieje, gdy ka¿dy próbuje wyprzedziæ innych uczestników w wycigu do zwyciêstwa.   Poza tym:   Tylko Dobble t³umaczy siê w minutê! Gra ukryta jest w solidnej, metalowej puszce, która z powodzeniem wytrzyma transport gdzie tylko zapragniemy. Okr¹g³e, solidne karty s¹ bardzo wygodne podczas zabawy, nawet dla niewielkich dzieciêcych r¹czek. Dziêki nawi¹zaniu do popularnej serii, tytu³ nada siê nie tylko dla najm³odszych. Równie¿ doroli, którzy dojrzewali wraz z Harrym i jego przyjació³mi, chêtnie zasi¹d¹ do gry i przypomn¹ sobie charakterystyczne postaci i symbole.
6725 Przedmioty

Related products

(There are 16 other products in the same category)

Panel Tool

Tak Nie

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password