KeyForge: Zew Archontów - Talia Archonta

5377 Przedmioty
Nie ma dwóch takich samych talii na wiecie!
 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Regulamin sklepu

36,17 zł
Brutto
Dostawa w ciągu 1 - 4 dni.
Ilość
KeyForge to pierwsza na wiecie unikalna gra karciana. Podczas rozgrywki dwóch graczy wciela siê w Archontów rywalizuj¹cych o to, kto pierwszy odkryje skarby Tygla - niezwyk³ego wiata stworzonego z elementów planet.     Czym jest unikalna gra karciana?   Rozpoczynaj¹c swoj¹ przygodê z KeyForge, mo¿esz mieæ pewnoæ, ¿e ka¿da talia jest równie unikalna, co osoba, która ni¹ w³ada, a ka¿dy pojedynek - niepowtarzalny. Dziêki ogromnej liczbie dostêpnych artefaktów, stworzeñ i umiejêtnoci, mo¿liwe by³o wydrukowanie setek tysiêcy ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ talii. Co wiêcej - zestawy KeyForge s¹ kompletne i nie podlegaj¹ modyfikacjom.   Jak to dzia³a?   Rozgrywka KeyForge sk³ada siê z szeregu tur, podczas których wcielasz siê w Archonta stoj¹cego na czele kompanii. Wykorzystuj¹c istoty, technologie, artefakty i umiejêtnoci zwi¹zane z wybranym rodem, bêdziesz pozyskiwaæ cenny Æmber, odpieraæ ataki wroga i wykuwaæ klucze, którymi otworzysz Skarbiec Tygla. Na pocz¹tku tury wybierasz jeden z trzech rodów znajduj¹cych siê w twojej talii i mo¿esz zagrywaæ jedynie karty tego rodu.   Co wprowadza Talia Archonta?   Oprócz Pakietu startowego mamy do dyspozycji unikalne talie Archontów, które oferuj¹ nam pe³n¹ rozgrywkê bez potrzeby kupowania dodatkowych boosterów, czy konstruowania w³asnego zbalansowanego zestawu. Ka¿da zakupiona talia jest unikalna i kompletna. To oznacza, ¿e graj¹c za jej pomoc¹, bêdziemy musieli nauczyæ siê w pe³ni wykorzystywaæ jej potencja³.   Ka¿da z talii Archontów ma w³asn¹, wyj¹tkow¹ nazwê i zawiera zestaw kart o unikalnym potencjale strategicznym. Ka¿da jest równie¿ kolejn¹ szansê na zwyciêstwo!
5377 Przedmioty

Related products

(There are 16 other products in the same category)

Panel Tool

Tak Nie

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password